top of page

Commissioning (Cx)

Ydelser indenfor Commissioning 

Udarbejdelse af bygherrekrav

At få bygherres krav til byggeriet gjort målfaste, så de kan eftervises er en kunst i sig selv. Commissioning krav kunne være et byggeprogram skrevet af en arkitekt, som skal omformuleres så det bliver målbart, lovgivning er generelt ikke målbar nok i selve lovteksten. fx er et Commissioning krav om et godt indeklima ikke tilstrækkeligt målbart, da et godt indeklima kan have mange størrelser. I stedet skal kravet gøres mere konkret og målbart fx Co2 niveauet må ikke overstige 800 ppm, dette skal dokumenteres ved en beregning i egnet simuleringssoftware som B-sim efter DS/EN 15251, og dokumenteres ved fysik måling. 

Projektgranskning

Projektgranskning kan foregå i forskellige projektfaser og med fokus på mange forskellige fagdiscipliner. Min erfaring er at vi skaber størst værdi for kunderne når vi laver projektgranskningen på hovedprojekt stadie, da forsyningsprincipper, effekter, vandmængder, komponenter etc. normalt først er klarlagt her. Dette betyder ikke at det ikke giver værdi at lave projektgranskning på et tidligere stadie, men jo tidligere der laves projektgranskning, jo sværere er det at eftervise at bygherrekrav er opfyldt.     

Granskning af dokumentation

Granskning af dokumentation fra entreprenøren er normalt en rådgiverydelse der ikke prioriteres særligt højt, da rådgiveren normalt ikke prissætter dette særskilt i deres rådgiveraftale med bygherre. Men skal levere dette med mindst mulig ressourcer, da timerne allerede er brugt på andre projektafklaringen på dette tidspunkt i byggeprojektet. For at gennemse og godkende dokumentation fra entreprenøren, kræver det viden om de krav der er stillet i projektmaterialet, samt evt. lovning på området. Granskningen af dokumentation er i Commissioning sammenhæng en kontrol af om rådgiveren har fået og godkendt, alle de kontroldokumenter der er stillet krav om i arbejdsbeskrivelsen. Det anbefales at udarbejde en tjekliste med samtlige dokumenter der skal fremsendes af entreprenøren til godkendelse, samt tidspunkter for hvornår disse skal afleveres i byggeprocessen. Ovenstående dokumentationsproces kunne indarbejdes som et Commissioning krav.   

Kontrolmålinger

Det anbefales at lave uvildige kontrolmålinger af entreprenørens indregulering, da mangelfuld indregulering efterfølgende har store konsekvenser for bygningens drift og energiforbrug. Dette bør gøres inden bygningsautomatik entreprenøren laver indregulering af styringskomponenter (Loop Tuning). 

"Som supplement til kontrol af dokumentation for indregulering kan der udføres stikprøvekontrol på anlægget. Hvis dokumentation for indregulering er mangelfuld, skal der altid udføres stikprøvekontrol. Stikprøvekontrolen omfatter måling og registrering af udvalgte værdier som fx". 

- Vandstrømme

- Reguleringsstabilitet

- Temperaturindstillinger

- Tidindstillinger

Kildehenvisning: Uddrag fra DS469 punkt 16.1

 

bottom of page